Funkcja Asc

Zwraca wartość w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pierwszego znaku w ciągu.

Składnia:

Asc (tekst As String)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Tekst: Dowolne poprawne wyrażenie w postaci ciągu. Pod uwagę jest brany wyłącznie pierwszy znak ciągu.

Funkcja Asc służy do zamiany kodów naciskanych klawiszy na wartości. Jeśli parametrem funkcji Asc jest ciąg pusty, LibreOffice Basic zgłasza błąd wykonania. Oprócz 7-bitowych znaków ASCII (kody od 0 do 127) funkcja może także konwertować niedrukowalne kody klawiszy na kod ASCII. Funkcja obsługuje także 16-bitowe znaki Unicode.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") ' zwraca 65

    Print ASC("Z") ' zwraca 90

    Print ASC("Las Vegas") ' zwraca 76, ponieważ brany pod uwagę jest tylko pierwszy znak

End Sub

CHR