Funkcja IsUnoStruct

Zwraca wartość True (prawda), jeśli obiekt stanowi strukturę typu Uno.

Składnia:

IsUnoStruct( typ_Uno )

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Typ_Uno: Obiekt typu Uno

Przykład:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Utworzenie instancji usługi

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość False (fałsz), ponieważ oSimpleFileAccess NIE jest strukturą

' Utworzenie instancji struktury Property

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość True (prawda), ponieważ aProperty jest strukturą

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość False (fałsz), ponieważ 42 NIE jest strukturą

End Sub