Instrukcja Static

Deklaruje zmienną lub tablicę wewnątrz podprogramu lub funkcji na poziomie procedury. Dane zmiennej lub tablicy są przechowywane także po wyjściu z podprogramu lub funkcji. Poprawne są także konwencje instrukcji Dim.

Ikona ostrzeżenia

Instrukcji Static nie można użyć do definiowania tablic zmiennych. Tablice muszą mieć stały wymiar.


Składnia:

Static nazwa_zmiennej[(początek To koniec)] [As typ_zmiennej], nazwa_zmiennej2[(początek To koniec)] [As typ_zmiennej], ...

Przykład:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iInit,0,"Odpowiedź"

End Sub

 

' Funkcja inicjacji zmiennej statycznej

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimalna wartość zwracana przez tę funkcję

  If iInit = 0 Then ' sprawdzenie zainicjowania

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function