Instrukcja Option Explicit

Określa, czy każda zmienna w kodzie programu musi być jawnie zadeklarowana za pomocą instrukcji Dim.

Składnia:

Option Explicit

Parametry:

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Przykład:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 ' Ta instrukcja powoduje błąd wykonania

        Rem

    Next i%

End Sub