Instrukcja Option Base

Definiuje domyślną dolną granicę tablicy jako 0 lub 1.

Składnia:

Option Base { 0 | 1}

Parametry:

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Przykład:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub