Funkcja IsNumeric

Sprawdza, czy wyrażenie jest liczbą. Jeśli wyrażenie jest liczbą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym razie False (fałsz).

Składnia:

IsNumeric (zmienna)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Zmienna: Dowolne wyrażenie, które należy sprawdzić.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(sVar) ' Zwraca False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Zwraca True (prawda)

End Sub