Funkcja IsNull

Sprawdza, czy zmienna Variant zawiera specjalną wartość pustą, która wskazuje, że zmienna nie zawiera żadnych danych.

Składnia:

IsNull (zmienna)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

zmienna: Dowolna zmienna, którą należy sprawdzić. Funkcja zwraca wartość True (prawda), jeśli zmienna typu Variant ma wartość Null lub False (fałsz), jeśli ta zmienna nie ma wartości Null.

Null - ta wartość jest stosowana w przypadku podtypu danych variant bez prawidłowej zawartości.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub