Funkcja IsEmpty

Sprawdza, czy zmienna typu Variant zawiera wartość pustą. Wartość pusta oznacza, że zmienna nie została zainicjowana.

Składnia:

IsEmpty (zmienna)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Var: Dowolna zmienna, którą należy sprawdzić. Jeśli Variant zawiera wartość pustą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym przypadku False (fałsz).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Zwraca wartość True (prawda)

End Sub