Instrukcja DefErr

Jeśli znak deklaracji typu lub słowo kluczowe nie zostaną określone, instrukcja DefErr ustawia domyślny typ zmiennych zgodnie z zakresem liter.

Składnia:

Defxxx zakres_znaków1[, zakres_znaków2[,...]]

Parametry:

Zakres_znaków: Litery określające zakres zmiennych, dla których należy ustawić domyślny typ danych.

xxx: Słowo kluczowe definiujące domyślny typ zmiennych:

Słowo kluczowe: Domyślny typ zmiennych

DefErr: błąd

Przykład:

' Definicja prefiksu dla typów zmiennych:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error ' eErr jest zmienną typu błąd

End Sub