Instrukcja DefCur

Jeśli znak deklaracji typu lub słowo kluczowe nie zostaną określone, instrukcja DefCur ustawia domyślny typ zmiennych zgodnie z zakresem liter.

Składnia:

Defxxx zakres_znaków1[, zakres_znaków2[,...]]

Parametry:

Zakres_znaków: Litery określające zakres zmiennych, dla których należy ustawić domyślny typ danych.

xxx: Słowo kluczowe definiujące domyślny typ zmiennych:

Słowo kluczowe: Domyślny typ zmiennych

DefCur: waluta

Przykład:

' Definicja prefiksu dla typów zmiennych:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Currency ' cCur jest jawną zmienną typu waluta

End Sub