Instrukcja Exit

Powoduje wyjście z pętli Do...Loop, For...Next, funkcji lub podprogramu.

Składnia:

Zobacz Parametry

Parametry:

Exit Do

Instrukcja powodująca wyjście z pętli, poprawna tylko wewnątrz pętli Do...Loop. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji następującej bezpośrednio po instrukcji Loop. Jeśli pętla Do...Loop jest zagnieżdżona, sterowanie jest przekazywane do pętli na kolejnym wyższym poziomie.

Exit For

Instrukcja powodująca wyjście z pętli, poprawna tylko wewnątrz pętli For...Next. Wykonywanie programu jest kontynuowane od pierwszej instrukcji występującej po instrukcji Next. Jeśli pętla jest zagnieżdżona, sterowanie jest przekazywane do pętli na kolejnym wyższym poziomie.

Exit Function

Powoduje natychmiastowe wyjście z procedury Function. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji występującej po wywołaniu Function.

Exit Sub

Powoduje natychmiastowe wyjście z podprogramu. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji występującej po wywołaniu Sub.

Ikona notatki

Instrukcja Exit nie definiuje końca struktury i nie należy jej mylić z instrukcją End.


Przykład:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Wypełnienie tablicy danymi testowymi

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Funkcja LinSearch poszukuje wyrażenia TextEntry w tablicy TextArray:sList():

' Wynikiem funkcji jest indeks wystąpienia wyrażenia lub wartość 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' Odnalezione wyrażenie sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function