Instrukcja Function

Definiuje podprogram, który może być używany jako wyrażenie określające typ wyniku.

Składnia

Zobacz Parametr

Parametry:

Składnia

Function nazwa[(nazwa_zmiennej1 [As typ][, nazwa_zmiennej2 [As typ][,...]]]) [As typ]

blok instrukcji

[Exit Function]

blok instrukcji

End Function

Parametr

Nazwa: Nazwa podprogramu zawierająca zwracaną wartość funkcji.

Nazwa_zmiennej: Parametr, który ma zostać przekazany do podprogramu.

Typ: Słowo kluczowe deklaracji typu.

Przykład:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Wypełnienie tablicy danymi testowymi

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Funkcja Linsearch poszukuje wyrażenia TextEntry w tablicy TextArray:sList():

' Wynikiem funkcji jest indeks wystąpienia wyrażenia lub wartość 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' Odnalezione wyrażenie sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function