Funkcja FreeLibrary

Zwalnia biblioteki DLL, które zostały załadowane przez instrukcję Declare. Zwalniana biblioteka DLL jest automatycznie ładowana ponownie, jeśli zostanie wywołana jedna z jej funkcji. Zobacz także: Declare

Składnia:

FreeLibrary (nazwa_biblioteki As String)

Parametry:

Nazwa_biblioteki: Wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę biblioteki DLL.

Ikona notatki

Funkcja FreeLibrary może zwolnić tylko biblioteki DLL załadowane w programie Basic.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub