Instrukcja Declare

Deklaruje i definiuje podprogram w pliku DLL, który należy uruchomić z programu LibreOffice Basic.

Zobacz także: FreeLibrary

Składnia:

Declare {Sub | Function} nazwa Lib "nazwa_biblioteki" [Alias "nazwa_aliasu"] [parametr] [As type]

Parametry:

Nazwa: Nazwa inna niż zdefiniowana w bibliotece DLL, używana w celu uruchomienia podprogramu z programu LibreOffice Basic.

Nazwa_aliasu: Nazwa podprogramu taka, jak zdefiniowana w bibliotece DLL.

Nazwa_biblioteki: Nazwa pliku lub nazwa systemowa biblioteki DLL. Biblioteka jest automatycznie ładowana podczas pierwszego użycia funkcji.

Lista_argumentów: Lista parametrów określających argumenty przekazywane do procedury podczas jej wywoływania. Typ i liczba parametrów zależą od uruchamianej procedury.

Typ: Definiuje typ danych wartości, która jest wynikiem działania procedury funkcji. Jeśli po nazwie został umieszczony znak deklaracji typu, można wykluczyć ten parametr.

Ikona ostrzeżenia

Aby przekazać parametr do podprogramu w postaci wartości (zamiast postaci odwołania), należy oznaczyć go słowem kluczowym ByVal.


Przykład:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub