Dodatkowe instrukcje

Poniżej opisano instrukcje, które nie należą do pozostałych kategorii wykonawczych.

Instrukcja Call

Przekształca formant programu w podprogram, funkcję lub procedurę DLL.

Funkcja Choose

Zwraca wybraną wartość z listy argumentów.

Instrukcja Declare

Deklaruje i definiuje podprogram w pliku DLL, który należy uruchomić z programu LibreOffice Basic.

Instrukcja End

Kończy procedurę lub blok.

Instrukcja Exit

Powoduje wyjście z pętli Do...Loop, For...Next, funkcji lub podprogramu.

Funkcja FreeLibrary

Zwalnia biblioteki DLL, które zostały załadowane przez instrukcję Declare. Zwalniana biblioteka DLL jest automatycznie ładowana ponownie, jeśli zostanie wywołana jedna z jej funkcji. Zobacz także: Declare

Instrukcja Function

Definiuje podprogram, który może być używany jako wyrażenie określające typ wyniku.

Instrukcja Rem

Oznacza, że linia programu jest komentarzem.

Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Instrukcja Sub

Definiuje podprogram.

Funkcja Switch

Oszacowuje listę argumentów składającą się z wyrażenia i wartości. Funkcja Switch zwraca wartość związaną z wyrażeniem przekazanym przez tę funkcję.

Instrukcja With

Ustawia obiekt jako domyślny. O ile nie zostanie zadeklarowana inna nazwa obiektu, wszystkie właściwości i metody odnoszą się do obiektu domyślnego aż do napotkania instrukcji End With.