Instrukcja While...Wend

Po napotkaniu instrukcji While program sprawdza umieszczony przy niej warunek. Jeśli warunek ma wartość False (fałsz), program jest wykonywany dalej od instrukcji bezpośrednio po instrukcji Wend. Jeśli warunek ma wartość True (prawda), pętla jest wykonywana aż do instrukcji Wend, po czym następuje powrót do instrukcji While . Jeśli warunek w dalszym ciągu ma wartość True (prawda), pętla jest wykonywana ponownie.

W przeciwieństwie do instrukcji Do...Loop, w tym przypadku nie ma możliwości upuszczenia pętli While...Wend za pomocą instrukcji Exit. Pętli While...Wend nie należy nigdy opuszczać za pomocą instrukcji GoTo, ponieważ może to spowodować błąd wykonania.

Pętla Do...Loop jest bardziej elastyczna niż While...Wend.

Składnia:

While warunek [instrukcja] Wend

Przykład:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="To jest krótki tekst"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Tekst zakodowany"

End Sub