Instrukcja IIf

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.

Składnia:

IIf (wyrażenie, wyrażenie_prawda, wyrażenie_fałsz)

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie, które należy oszacować. Jeśli wartością wyrażenia jest True (prawda), funkcja zwraca wynik wyrażenie_prawda, w przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenie_fałsz.

Wyrażenie_prawda, wyrażenie_fałsz: Dowolne wyrażenia, z których jedno jest zwracane w zależności od logicznego oszacowania.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury