Instrukcja Select...Case

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia:

Select Case warunek Case wyrażenie blok_instrukcji [Case wyrażenie2 blok_instrukcji][Case Else] blok_instrukcji End Select

Parametry:

Warunek: Dowolne wyrażenie sterujące wykonaniem bloku instrukcji umieszczonego po odpowiedniej klauzuli Case.

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie zgodne z typem wyrażenia warunek. Blok instrukcji następujący po klauzuli Case jest wykonywany pod warunkiem, żewarunek = wyrażenie.

Przykład:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Liczba od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Liczba od 6 do 8"

    Case 8 To 10

      Print "Większa niż 8"

    Case Else

      Print "Poza zakresem od 1 do 10"

  End Select

End Sub