Funkcja Err

Zwraca kod błędu, który wystąpił podczas wykonywania programu.

Składnia:

Err

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Funkcja Err jest używana w procedurach obsługi błędów w celu określenia rodzaju błędu i podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

Przykład:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM Ustawienie obsługi błędów

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Błąd spowodowany przez nieistniejący plik

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Błąd " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "W linii: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"wystąpił błąd."

End Sub