Stałe Basic

Stałe używane w programach Basic

Stałe Boolean

Nazwa

Typ

Wartość

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Przykład:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Stała Matematyczna

Nazwa

Typ

Wartość

Pi

Double

3.14159265358979


Przykład:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Stałe obiektowe

Nazwa

Typ

Użycie

Empty

Variant

Wartość Empty wskazuje, że zmienna nie została zainicjalizowana

Null

null

Wskazuje, że zmienna nie zawiera danych.

Nothing

Object

przypisz obiekt Nothing do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.


Przykład:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Dodatkowe stałe VBA

Następujące stałe są dostępne, gdy włączony jest tryb zgodności VBA

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Nazwa stała

Wartość szesnastkowa (dziesiętna)

Opis

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) dla 32-bitowego systemu Windows

\x0A (10) dla innych systemów 64-bitowych

LF czy CRLF

vbNullString

""

Ciąg znaków NULL (pusty)

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontal tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertical tab