Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca datę jako strukturę UNO com.sun.star.util.Date.

Składnia:

CDateToUnoDate(aDate)

Zwracana wartość:

com.sun.star.util.Date

Parametry:

aDate: Data do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCDateToUnoDate

    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))

    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)

End Sub