Funkcja DateAdd

Określoną ilość razy dodaje interwał do daty i zwraca utworzoną w ten sposób datę.

Składnia:

DateAdd (dodaj, ilość, data)

Zwracana wartość:

Zmienna typu Variant zawierająca datę.

Parametry:

Dodaj - wyrażenie w postaci ciągu z następującej tabeli określające interwał daty.

Dodaj (wartość w postaci ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Ilość - wyrażenie numeryczne określające częstość dodawania (wartość dodatnia) lub odejmowania (wartość ujemna) interwału "dodaj".

Data - podana data lub nazwa zmiennej typu Variant zawierającej datę. Wartość "dodaj" jest dodawana do tej wartości ilość razy określoną parametrem "ilość".

Przykład:

Sub example_dateadd

    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")

End Sub