Instrukcja MkDir

Tworzy nowy katalog na nośniku danych.

Składnia:

MkDir tekst As String

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę i ścieżkę katalogu, który ma zostać utworzony. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Jeśli ścieżka nie została określona, katalog jest tworzony w katalogu domyślnym.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:

Sub ExampleFileIO

' Przykład funkcji porządkowania plików

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Czy katalog istnieje?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Tworzenie katalogu"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Bieżący katalog"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Czas utworzenia"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Długość pliku"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atrybuty pliku"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Zmiana nazwy w tym samym katalogu

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Usunięcie wszystkich atrybutów

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nowe atrybuty pliku"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konwertuje ścieżkę z postaci systemowej do URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' dwukropek z DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function