Funkcja Eof

Określa, czy wskaźnik osiągnął koniec pliku.

Składnia:

Eof (wyrażenie_całkowite As Integer)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Wyrażenie_całkowite:Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające numer otwartego pliku.

Funkcja EOF pozwala uniknąć błędów związanych z próbą dostępu do danych spoza końca pliku. W przypadku użycia instrukcji Input lub Get do odczytu z pliku wskaźnik pliku zwiększa wartość o liczbę odczytanych bajtów. Po osiągnięciu końca pliku funkcja EOF zwraca wartość "True" (prawda) równą -1.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Pierwsza linia tekstu"

  Print #iNumber, "Kolejna linia tekstu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub