Instrukcja Line Input #

Odczytuje ciągi z pliku sekwencyjnego i przypisuje je do zmiennej.

Składnia:

Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parametry:

Numer_pliku: Numer pliku zawierającego dane, które należy odczytać. Plik musi być wcześniej otwarty za pomocą instrukcji Open ze słowem kluczowym READ.

Zmienna: Nazwa zmiennej przechowującej wynik odczytu.

Instrukcja Line Input# pozwala odczytywać ciągi z otwartego pliku i przypisywać je do zmiennej. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane wierszami aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13) lub znaku nowego wiersza (ASCII=10). Znaki końca wiersza nie są dołączane do ciągu wynikowego.

Przykład:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"

  Print #iNumber, "To jest kolejna linia tekstu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not EOF(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub