Instrukcja Input#

Odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego.

Składnia:

Input #FileNumber As Integer; zmienna1[, zmienna2[, zmienna3[,...]]]

Parametry:

Numer_pliku: Numer pliku zawierającego dane, które należy odczytać. Plik musi być otwarty za pomocą instrukcji Open ze słowem kluczowym INPUT.

Zmienna: Zmienna numeryczna lub w postaci ciągu, do której będą przypisane wartości odczytane z pliku.

Instrukcja Input# odczytuje wartości numeryczne lub ciągi z otwartego pliku i przypisuje dane do jednej lub kilku zmiennych. Zmienna numeryczna jest odczytywana aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13), znaku nowego wiersza (ASCII=10), spacji lub przecinka. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13), znaku nowego wiersza (ASCII=10) lub przecinka.

Dane i typy danych w otwartym pliku muszą występować w takiej samej kolejności, jak zmienne przekazane w parametrze "zmienna". W przypadku przypisania wartości nienumerycznych do zmiennej numerycznej, "zmienna" przyjmuje wartość "0".

Rekordy oddzielone przecinkami nie mogą być przypisane do zmiennej w postaci ciągu. Cudzysłowy (") w pliku są także odrzucane. Aby odczytywać takie znaki z pliku, należy użyć instrukcji Line Input#, która odczytuje kolejne linie plików typowo tekstowych (zawierających wyłącznie znaki drukowalne).

Jeśli podczas odczytywania elementu danych zostanie osiągnięty koniec pliku, występuje błąd i proces jest przerywany.

Przykład:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Zapisz dane (które będą wczytane później na wejściu) do pliku

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Wczytaj plik danych z wejścia

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub