Instrukcja Get

Odczytuje rekord z pliku względnego lub sekwencję bajtów z pliku binarnego i przypisuje je do zmiennej.

Zobacz także: Instrukcja PUT

Składnia:

Get [#] FileNumber As Integer, [Position], zmienna

Parametry:

Numer_pliku:Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające numer pliku.

Pozycja: W przypadku plików otwartych w trybie Random pozycja jest numerem rekordu, który należy odczytać.

W przypadku plików otwartych w trybie Binary pozycja stanowi pozycję bajtu w pliku, od której należy rozpocząć odczyt.

W przypadku braku parametru pozycja zostaje użyta aktualna pozycja lub aktualny rekord pliku.

Zmienna: Nazwa zmiennej, do której należy przypisać odczytaną wartość. Dozwolone są wszystkie typy zmiennych oprócz zmiennych obiektowych.

Przykład:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant ' Musi być typu variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 ' Pozycja rozpoczęcia

  Put #iNumber,, "To jest pierwsza linia tekstu" ' Wypełnia linię tekstem

  Put #iNumber,, "To jest druga linia tekstu"

  Put #iNumber,, "To jest trzecia linia tekstu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"To jest nowy tekst"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"To jest tekst w rekordzie 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub