Instrukcja Reset

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Składnia:

Reset

Przykład:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "To jest nowa linia tekstu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Wszystkie pliki zostana zamknięte",0,"Error"

End Sub