Funkcja FreeFile

Zwraca kolejny dostępny numer otwarcia pliku. Funkcja służy do otwierania pliku z wykorzystaniem numeru, który nie jest zajęty przez aktualnie otwarty plik.

Składnia:

FreeFile

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Funkcja może być używana wyłącznie bezpośrednio przed instrukcją Open. Funkcja FreeFile zwraca następny dostępny numer otwarcia pliku, ale go nie rezerwuje.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

67 Zbyt wiele plików

Przykład:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Pierwsza linia tekstu"

  Print #iNumber, "Kolejna linia tekstu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub