Instrukcja Close

Zamyka podany plik otwarty uprzednio wyrażeniem Open.

Składnia:

Close numer_pliku As Integer[, numer_pliku2 As Integer[,...]]

Parametry:

Numer_pliku: Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające numer kanału danych otwartego za pomocą instrukcji Open.

Przykład:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Pierwsza linia tekstu"

  Print #iNumber, "Kolejna linia tekstu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub