Przykłady programowania formantów w edytorze okien dialogowych

Poniższe przykłady dotyczą nowego okna dialogowego o nazwie "Dialog1". Użyj narzędzi znajdujących się na pasku Przybornik w oknie dialogowym, aby utworzyć okno dialogowe i dodać poniższe formanty: pole wyboru o nazwie "CheckBox1", pole etykiety o nazwie "Label1", przycisk o nazwie "CommandButton1" i pole listy o nazwie "ListBox1".

Ikona ostrzeżenia

Przy dołączaniu formantu do zmiennej obiektu należy zachować konsekwencję w stosowaniu małych i wielkich liter.


Funkcja globalna dotycząca ładowania okien dialogowych

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Wyświetlanie okna dialogowego

REM globalna definicja zmiennych

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Odczyt lub edycja właściwości formantów w programie

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM pobranie modelu okna dialogowego

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM wyświetlenie tekstu Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ustawienie nowego tekstu dla formantu Label1

  oLabel1.Text = "Nowe pliki"

  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM ustawienie nowego stanu dla CheckBox1 dla modelu formantu

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM wyświetlenie właściwości formantu CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM uruchomienie okna dialogowego

  oDialog1.Execute()

End Sub

Dodanie wpisu do pola listy

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM dodanie nowego wpisu do pola listy

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Usunięcie wpisu z pola listy

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM usunięcie pierwszego wpisu z pola listy

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub