Kabala Amalootaa Wanta Fakkasaa

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Sajoo

Sarara

Akkaataa Xiyyaa

Kamsha MataaXiyyaa bani. Akkaataa xumura sarara filameef ibsuuf mallattoolee mul'ataa fayyadamuu dandeessa.

Sajoo

Akkaataa xiyyaa

Haalata Sararaa

Select the line style that you want to use.

Sajoo

Haalataa Sararaa

Yabbina Sarara

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Sajoo

yabbina Sararaa

Halluu Sarara

Select a color for the line.

Sajoo

Halluu Sararaa

Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Sajoo

Bal'ina

Bakka Haalata/Guutuu

Akaakuu guutaa fakkaasa wanta filatameef fayyadamuu barbaadde fili.

Sajoo

Haalataa / Guutinsa Naannoo

Marsuu

Wanta filatame marsi.

Sajoo

Marsuu

Korkoddii jijjiiri

Dirqaalee korkoddii gidduutti jijjiirruuf si dandeessisa.

Sajoocuqaasi

Korkoddii Jijjiiri

Gara Fulduratti

Wanticha filatame gara fuldura barruuti siksa.

Sajoo

Gara Fulduureetti

Gara Durduubbeetti

Wanta filamee kan gara barruu biratti siksa.

Sajoo

Gara Duubbeetti

Fulduratti Fidi

Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.

Sajoo

Gara Fuulduratti fidi

Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Sajoo

Gara Duubatti Ergi

Hiriirsuu

Hiriira Wantoota filamee fooyyessa.

Sajoo

Hiriirsuu