Gabatee

Ajajawwan, gabatee galmee barruu keessatti saagi, gulaali, fi haqi mul'isa.

Insert Table

Gabatee haaraa tokko saaga.

Saagi

Tarjaawwan

Tarjaawwan Saaga.

Tarreewwan

Tarreewwan Saaga.

Haqi

Gabatee

Deletes the current table.

Tarjaawwan

Tarjaawwan filataman haqa.

Tarreewwan

Tarreewwan filataman haqa.

Fili

Gabatee

Gabaticha ammaa fila.

Tarjaa

Tarjaa ammaa fila.

Tarree

Tarricha ammaa fila.

Man'ee

Selects the current cell.

Man'eewwan Maki

Qabeentaa mandhee gabatee filamee gara mandhee tokkootti walitti maka.

Man'eewwan Addabaasi

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Gabateewwan Maki

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Gabatee Addabaasi

Bakka qubaannoo qareetti gabatee ammaa, bakka lamatti addabaassa. Maadhee gabatee tokko irra mirga-cuqaastee, ajaja kana keessa seenuu nidandeessa.

OfDhangi'aa Gabatee

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

OfTaasisaa

Bal'na tarjaa

Qaaqa Bal'ina Tarjaa, bakka bal'ina tarjaa tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Hojjaa Tarjaa Gataa'aa

Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.

Tarjaawwan Qixaan Hiri

Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.

Hojjaa torraa

Qaaqa Bojjaa Tarree, bakka hojjaa tarree tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Hojjaa Tarree Gataa'aa

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.

Qixaan Tardaalee Hiri

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Jijjiiri

Barruu Gabateetti

Qaaqa bakka ati barruucha filatame gara gabateetti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Gabatee Barruutti

Qaaqa bakka ati gabaticha filatame ammaa gara barruutti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Foormulaa

Foormulaa galchuu fi gulaaluudhaaf, Kabala Foormulaa bana.

Dhangii Lakkoofsaa

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Amalawwan Gabatee

Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.