Dhangi'i

Ajajoota toorii, fi qabeentoota galmee keetii dhangeessuuf gargaran of keessaa qaba.

Dhangeessuu Durtii

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Arfii

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Keewwata

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Raasaasawwanii fi Lakkaawwii

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Fuula

Akkaataawwan dhangeessuu fi teessuma, akkaataa fuula ammaatiif, mudana fuulaa, irraantoowwan fi jalaantoowwan, akkasuuma duubbee fuula dabaliitii ifteessi.

Jijjiira

Changes the case of characters in the selection. If the cursor is within a word and no text is selected, then the word is the selection.

Qajeelcha Xinsaga Eeshiyaa

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

Kutaalee

Amalawwan kutaalee galmee kee keessatti moggaafamanii jijjira. Kutaa saaguuf, barruu filadhu yk galmee kee keessaa cuqaasitii, kana booda, Saagi - Kutaafiladhu.

OfiinSirreessaa

Faayilicha akka filannoo ati Meeshaalee - OfiinSirreessaaDirqalaaleejalatti qindeessite ofumaan dhangeessa.

Korkoddii

wantoota filamaniif dirqalaalee korkoddeessuu qindeessa.

Marsi

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hiriirsuu (wantoota)

Wantoota filataman wantoota biroo waliin walbira qabuun hiriirsa.

Hiriirfama (Wantoota Barruu)

Filannoo ammeetif dirqaalalee hiriira qindeessi.

Qindeessi

Duuraa duuba tartiiba wanta(toota)filatamanii jijjiira.

Meelchi

Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.

Gurmuu

Gurmuun wantoota filataman akka socho'uu danda'an ykn akka wanta baqqee dhangaye waliin eega.

Wanta

Amalawwan kan wanta filatame gulaaluuf,qabeentoota bafata xixiqqaa tokko bana.

Goodayyaa

Gooddayyaa tokko isa teessuma tarjaawwan tokko yk tokko ol barruu fi wantootaaf uumuu sidandeesiissuu saaga.

Fuula

Formats the size, position, and other properties of the selected image.