faayilii

Ajajootni kun galmee ammaatiif fayyadamu, galmee haaraa bani, yk fayyadama cufi.

Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote...

Opens a document located in a remote file service.

Galmeewwan Dhihoo

Faayiloota yeroo baay'ee dhihoo banaman tarreessa. Faayilii tarree keessa banuuf, maqaa isaa cuqaasi.

Cufi

Galmee ammee sagantaa osoo hin balasiin cufa.

Masaka

Xalayaalee firaa fi hojii, faaksiiwwan, ajanawwan, pirezanteeshiniiwwan, fi dabala uumun si qajeelcha.

Qajojiiwwan

Mee qajojiiwwan kee gurmeessitu gulaal,akkasumas faayil aammee akka qajojiitti ol kaa'I.

Deebi'aa fe'aa

Galmee ammee maxxansa xumura olkaa'ameen bakka buusi.

Fooyya'insa

Fooyya'insa hedduu galmee amme faayyilii walfakkaataa keessatti olkaa'a akkasumas gurmeessa. Dabalataanis fooyya'insa duraani banuu,haquu fi waliin dorgomsiisuu ni dandeessa

Olkaa'i

Galmeeammee olkaa'a yeroo galfata.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Mara Olkaa'i

Galmeewwan fooyya`an LibreOffice mara olkaa`i.

Save a Copy

Save a copy of the actual document with another name or location.

Alerguu

Galmee ammee maqaa gara garaawalinii fi dhangii gara iddoo itti murteessitutti olkaa'a.

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

Ergi

Jalteessa galmee ammee gara fayyadamawwan garagaraatti erga.

Durargii Iyya'aa Saphaphuu

Jalteessaa ammaafii galmee ammee dhangii HTML keessaa uuma, sirna durtii iyya'aa Saphaphuu bana, dabalataanis, faayilii HTML Iyya'aa Saphaphuu keessaa agarsiisa.

Durargii Fuulaa

Durargii fuula maxxansamee agarsiisa, yk durargii cufa.

Bahi

Galmee,filannoo ykn fuula ammee kan ifteessitu maxxansa Dabalataanis dirqaalawwan maxxansa galmee ammee qindeessuu ni dandeessa. Dirqaalawwan maxxansuu akkaafaa maxxansaa fi sirnadala gaaitti fayyadamtu keetiin geeddaramuudanda'a.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Document Properties

Amaloota faayiliiammeedhaaf, xinannoo dabalatee kanneen akka lakkoofsa jechaa fi guyyaa faayilichi itti uumame agarsiisa.

Mallatttoowwan Lakqurxaawaa

Mallattoowwan lakqurxaawaagara figalmee kee irra ida'uun haqa Dabalataanis qaaqa ragaawwwan mul'suuf fayyadamuu midandeessa.

Bahi

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.