Qajojii Durtii jijjiiruu

Qajojiin durtii, galmeewwan barruu warra haaraadhaaf, odeeffanoo dhangeessuu durtii of keessaa qaba. Yoo barbaadde, qajojii haaraa uumtee akka qajojii durtiitti fayyadamuu nidandeessa.

Qajoojjii Durtii Uummuf

  1. Galmee tokko fi qabeentaa fi akkaataawwan dhangeessuu isa barbaaddu uumi.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Sanduuqa Qajojii Haaraa keessatti qajojii isa haaraadhaaf maqaa barreessi.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

Qajojii Galmee tokko uumuu

Qajojiiwwanii fi Akkaataalee

Qajojiilee Durtii Jijjiiruu