Qajojii Galmee tokko uumuu

Galmee barruu haaraa uumuudhaaf, qajojii tokko akka bu'uuratti fayyadamuuf uumuu nidandeessa.

  1. Galmee tokko uumiitii, qabeentaa fi akkaataawwan dhangeessuu isa barbaaddu ida'i

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Sanduuqa Qajojii Haaraa keessatti qajojii isa haaraadhaaf maqaa barreessi.

  4. Tarree Akaakuuwwan keessaa, akaakuu qajojii tokko fili.

  5. TOLEE cuqaasi.

To create a document based on the template, choose File - New - Templates, select the template, and then click Open.