biroosharii maxxansuu

Galmee barreessaa akka biroosharii ykn kixiqqaatti maxxansuu dandeessa. Kana jechuun, kitaabessaan waraqaa tokkoratti garlamaan maxxansa, kanaafuu yeroo waraqaa dachaastu, galmee akka kitaabatti dubbisuu dandeessa.

Yeroo galmee akka birooshariitti maxxansuu barbaaddu, qabachiisa dhaabbataa fuulawwan fayyadami. Kitaabessaan yeroo galmee maxxansitu teessuma biroosharii fayyadama.

Biroosharii maxxansuuf

  1. Faayilii - Maxxansii

  2. Qaaqee Maxxansa keessatti, Amaloota cuqaasi.

  3. Amaloota qaaqee keessatti maxxansaa keetiif, waraqaa qaabinsaa dalgessuuf qindeessi.

Sajoo Qaxxee

Maxxansaan kee yoo garlamee maxxanse, fi sababii birooshariin moodii dalgessa keessatti yeroo hundaa barreeffame, "duplex-short edge"fayyadamuun maxxansaa qaaqee qindeessaa keessatti qindeessuu qabda.


  1. Return to Print dialog, and click the Page Layout tab page.

  2. Select Brochure.

  3. Maxxansaa kan hatattamaan fuula gara lamaanitti maxxansuuf, maxxansa fuulota mirgaa fi fuulota bitaa adda baasa.

  1. TOLEE cuqaasi.

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the Right pages option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the Left pages option marked.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo LibreOffice fuulota tartiiba dogogoraatiin maxxanse, qaaqeeFilannoowwan maxxansaa bani, waljaldarbaafiladhu,sana boda galmicha irra deebi'ii maxxansi.