Keewwatawwan siiqsuu

Sajoo Yaaddannoo

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Siiqsa keewwata ammaatif, ykn keewwatawwan filataman maraaf, ykn akkaataa keewwataatif geeddaruu dandeessa.

Sajoo Qaxxee

Akkasumas sarartuu fayyadamuun siiqsawwan qindeessi. Sarartuu agarsiisuuf, Mul'annoo - Sarartuu fili.


Siiqsawwan mudanawwan fuulaa bitaa fi mirgaa irrati hunda'uun shallagamu.Yoo keewwataa gara mudanawwan fuulatti dheeressuu barbadde, lakkoofsa negaatiivii galchi.

Kallatti barreefamaa irratti hundaa'un siiqsaawwan garagara dha. Fakkeenyaf, gatii siiqsa Barruun dura kan afaanoota mirga-gara-bitaatti ilaali. Handaarri bitaa keewwataa mudana fuulaa bitaa irratti hundaa'uun siiqa.

Siiqsa fannoof, Barruun dura gatii pozitiivii fi Sarara tokkoffaa gatii neegatiivii galchi.

Dhangii - Keewwata - Saaqsawwan & addaan baasuu

Sarartuuwwan Fayyadamuu

Qajojiiwwanii fi Akkaataalee