Images and Charts

Yoo sajoon Saxaatoo Banaa/Dhaamaa kabala Meeshaalee irraa kaa'a tahe, saxaatoon mul'atu hinjiru - goodayyaawwan duwwaa qofaatu akka iddooqatti mul'ata.

Sajoo

Images and Charts