Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa maraa waliin gara gadii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi