Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin gara olii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi