Gargaartuu Makiinsa Ergannoo

Masaka Makiinsa Ergannoo uunka qubeewwanii uumuuf, yk dhaamsa ergaa-e fudhataa hedduudhaaf, erguu eegala.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Masaka Makiinsa Ergannoo filadhu

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Sajoo

Makiinsa Ergannoo


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Unka Qubee uumuu

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Olkaa’I, maxxansiif ergi

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Duuba

Filannoowwan qaaqa keessatti ejattoo duraa irratti uumaman mul'isi. Qabduun kun fuula lama irraa qofa kakkaafamuu danda'a.

Itti aanee

Qabduu itti aanee cuqaaasi, akkasumas masakichi haalataalee qaaqa ammee fayyadama sana booda gara eejjatoo itti aanutti fufa. Yoo eejattoo xumuraa irra jiraatte, qabduun kun Uumi ta'a.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.