Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Ajajii kun kan jiraatu, yammuu qareen gabatee tokko keessa tahu qofa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Gabatee - Haqi - Tarjaawwan filadhu

Kabala Gabatee irraa,

Sajoo

Tarjaa Haqi