Dhangii Gabatee

Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Properties


Gabaee

Gabatee filatamaaf, dirqalaawwan hamamtaa, qubannoo, hiriiraa, addaan fageenyaa ifteessi.

Yaa'insa Barruu

Dirqalawwan yaa'insa barruu, barruu duraa fi booda gabatichatti qindeessi.

Tarjaawwan

Amalawwan bal,ina tarjaa ifteessi.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Duubbee

Halluu duubbee ykn saxatoo qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.