Haalata Fuulaa

Akkaataawwan dhangeessuu fi teessuma, akkaataa fuula ammaatiif, mudana fuulaa, irraantoowwan fi jalaantoowwan, akkasuuma duubbee fuula dabaliitii ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangeessi - Fuula filadhu

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


Gurmeessaa

Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.

Fuula

Galmeewwan fuula baaqqee fi bay'eedhaf, akkasumas lakkoofsa kennuu fi dhangiilee waraqaatif teessuma fuulaa akka hiiktu si gargaara.

Duubbee

Halluu duubbee ykn saxatoo qindeessi.

Irraantoo

Haalata fuulaa ammeetti irraantoo dabala. Irraanoon naannoo gubbaa muudana fuulaa irraati, iddoo barruu ykn saxaatoo itti dabaluu dandeessu dha..

Jalaantoo

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Gargaarsa Afaan Eeshiyaa

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Tarsaa Barruu

Tarsaa barruu tokko, akkaataa fuulaa ammaatti ida'a. dirqali kun kan jiraatuu, yoo afaanii Eeshiyaa Meeshaalee - Dirqalawwan - Qindaa'ina Afaanii - Afaanoota jalatti aangeefame qofa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.