Kasaa

Filannoon kanaan gaddii kan jirataan, yammuu akka Wantaa kan Gabatee , akka akaakuu kasaatti filatu dha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Akaakuu fi Mataduree

Akaakuu fi mataduree kasaa ifteesi.

Akaakuu

Akaakuu kasaa isa saaguu barbaaddu filadhu. Filannoonii caancala kana irraa jiraachuuf, Akaakuu kasaa ati filattee irraatti hundaa'a. Yammuu Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwanfilatu, qareen kasaa keessaa yoo ta'e, kasiicha gulaaluu nidandeessa.

Mataduree

Kasaa filatameef mataduree galchi.

Geedaramawwan hojjaarkaa iraa hayyifamaa

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Kasaa uumiif

Galmee yk boqonnaa ammaa keessaa isa kamiif kasaa akka uumtu filadhu.

Wantoota itti aanan irraa uumi

Akaakuuwwan wntaa warra gabatee wantaa irratti dabaluu barbaadduu, filadhu.