Kasaa

Dirqalaawwanii itti aanan, yeroo ati Kasaa Gabateewwanii , akka akaakuu kasaatti filattu jiraatu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


Akaakuu fi Mataduree

Akaakuu fi mataduree kasaa ifteesi.

Akaakuu

Akaakuu kasaa isa saaguu barbaaddu filadhu. Filannoonii caancala kana irraa jiraachuuf, Akaakuu kasaa ati filattee irraatti hundaa'a. Yammuu Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwanfilatu, qareen kasaa keessaa yoo ta'e, kasiicha gulaaluu nidandeessa.

Mataduree

Kasaa filatameef mataduree galchi.

Geedaramawwan hojjaarkaa iraa hayyifamaa

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Kasaa uumiif

Galmee yk boqonnaa ammaa keessaa isa kamiif kasaa akka uumtu filadhu.

Irra uumi

Oddeefaannoo isa ulaagaa kasaa tokko uumuuf wal- qabsiifamu qabu ifteessi.

Qabiiwwan

Qabiiwwan wantaa irraa galfatoota kasaa uuma. Qabii tokko wantatti ida'uuf, wantichi filadhuutii, kana booda Saagi - Qabii fili.

Garsuu

Garsuu qabii, isa galfatoota kasaatiif fayyadamuu barbaaddu filadhu.

Agarsiisi

Qaama qabii isa galfatoota kasaatiif fayyadamuu barbaddu filadhu. Gabateen, itti aanu, dirqalaawwan kasaa, warra barruu qabii "Fakkiibsaa 24: The Sun", isa keessatti "Fakkiibsaa 24" ofumaan dhawaatamee fi "The Sun" ammoo fayyadamaadhaan idaa'amee ture, irratti hundaahuudhaan filatamuu danda'u, tarreessa.

Dirqalawwanii sanduqa tarree Agarsiisaa keessatti

Galfata kasaa keessaa

Barruu wabii

Fakkiibsaa 24: Sanichi

Garsuu fi Lakkoofsa

Fakkiibsaa 24

Qabii

Sanichi


Yoo "Barruu Qabii" filattee, Bufatniif addaan fageenye jalqaba qabii, galfata kasaa keessatti hinmul'atan.

Maqaa wantaa

Maqaawwan wantaa irraa galfatootaa kasaa uuma. Nanna'aa keessatti maqaawwan wantaa mul'isuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, bafata halqaraa keessattis akkasumas, jijjiiruu nidandeessa.