Galfata Kasaa Saagi

Barruu filatamaa akka galfata qabeentoota kasaa yk gabateetti mallatteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Galfata


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Yammuu galfatoota filattee saagdu, qaaqa Galfata Kasaa Saagi dhissuu nidandeessa.

Filannoo

Kasaa

Select the index that you want to add the entry to.

Galfata

Barruu isa galmee keessaa filatame agarsiissa. Yoo barbaade, galfata kasaaf jecha addaa adda galchu nidandeessa. Galmee keessaa barruun filatame hinjijjiiramu.

Furtuu 1ffaa

Filannoo ammaa isa ati bakka kanatti galchite, akka galfata xixiqqaa jechichaa godha. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" filattee, "akkaataa qilleensaa" galchiitte, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, qorraa" taha.

Furtuu 2ffaa

Filannoo ammaa galfatoota xixiqqaa kan furtuu 1ffaa taasiisa. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" "ganna" akka furtuu 2ffaatti filattee, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, ganna, qorraa" taha.

Dubbisa qooqessii

Galfatoota walfakkiidhaaf, dubbisa qooqessii galchi. Fakkeenyaaf, Yoo jechii Jaapaanii Kaanjii akkaataa afaaneffannoo tokko ol qabaatee, jecha afaaneffannoo akka Katakanaa galchi. Jechi Kaanjii jedhamuu, akkaataa dubbisa qooqessii galfataati foo'ama. Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gargaarsii Afaan Eeshiyaan angeefame qofa.

Galfata guddaaa

Barruu filatame galfata guuddaa kasaa aabaa keessaa taasiisa. LibreOffice lakkoofsa fuulaa kan galfata guuddaa dhangii adda addaa keessaa irra caalaa, kan galfatoota ka biroo kasaa keessaa agarsiisa.

Sadarkaa

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

Sajoo Yaaddannoo

Dirqalii kun kan jiratuu galfatoota kasaa qabeentaa fi hiika-fayyadamaatiif qofa.


Barruuwwan walfakkatoo maraaf fayyadami

Ofumaan, taateewwan ka biroo mara, galmicha keessaa barruu filataman mallatteessa. Barruun, irraantoowwanii, miiljaleewwanii, goodayyaawwanii, qabiiwwanii keessaa, hin hammatamaani.

Qaaqa kan keessatti, dalaga Galfata dhaaf hujeekaan galchitee fayyadamuu hindandeessu.

Sajoo Qaxxee

Taateewwan kan dabartii barruu tokko kasicha keessaa hundaa itti dabaaluudhaaf, barricha filiitii, Gulaali - Barbaadi fi Bakkabuusi filadhu, kana booda Mara Barbaadi irra cuqaasi. Eegasii Saagi - Kasaalaa fi Gabateewwan - Galfata filachuun Saagi cuqaasi.


Qubee walsimsiisi

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Jecha guutuu qofa

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Saagi

Marks an index entry in your text.

Cufi

Closes the dialog.

Kasaa hiika-fayyadamaa haaraa

Iddoo kasaa maamiloo itti uumuu dandeessu, qaaqa Kasaa Hiika-Fayyadamaa Haaraa uumi bana.

Maqaa

Kasaa hiika-fayyadamaa isa haaraadhaaf, maqaa tokko galchi. kasaa inni haaraan tarree kasaawwaniif gabateewwan jiranii keessatti idaa'ama.

Qabeentaa fi Kasaawwan fayyadamuun