Keewwatoota Dhokatoo

Keewwatoota dhokatoo agarisisa yk dhoksa. Filaannoon kun agarsiisa argii keewwatoota dhokatoo qofa irratti malee maxxansa keewwatoota dhokatoo irratti dhiibbaa hinqabaatu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Keewwatoota Dhokataa filadhu


Sajoo Yaaddannoo

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display of area is selected.


ajaja dirree "Keewwata Dhokata" fayyadamtee, haala keewwata tokko dhoksuuf barbaachisu ramaduu ni dandeesa. Yoo haali kun hinmijaayin hafe, keewwatichatu mul'ata.

Yammuu keewwata tokko dhoksitu, miiljalootaaf goodayyaalee arfiiwwantti korkodaamanis ni dhokatu.